Köpinfo/Villkor

Betalningsvillkor

Om inget annat är överenskommet mellan TK:s Begagnade Traktordelar AB och kund, så gäller betalningsvillkor 20 dagar netto. OBS gäller ej pro forma-fakturor.

Priser

Priser på hemsidan anges i SEK och alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Bytespris

Observera att på vissa delar så är det erbjudna priset ett bytespris där vi vill ha er defekta del i utbyte. Vid tveksamhet, hör med er säljare om detta gäller delen ni är intresserad av.

Garanti
Garantin gäller från leveransdatum. Begagnade delar 3 mån, renoverade 6 mån och nya delar 12 mån. Garantin omfattar delens inköpspris. TK:s Begagnade Traktordelar AB ansvarar ej för kostnader ex: arbete, montering, demontering, frakt, bärgningskostnader, stillestånd mm.

Ansvar för levererad vara m.m.
Begagnad vara säljs i befintligt skick. Vad gäller fel ansvarar säljaren gentemot köparen endast om varan enligt Köplagen eller Konsumentköplagen anses vara felaktig. För att köparen skall äga rätt att åberopa fel måste reklamation ske inom skälig tid. Köparen äger ej rätt till skadestånd i vidare mån än vad som följer av Köplagen eller Konsumentköplagen. Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet. Vid reklamation ansvaras ej för arbets-, monterings- och demonteringskostnader.

Bytesrätt
Bytesrätt gäller mot uppvisande av kvitto och med följande villkor: På motor, växellåda och bakaxel lämnas 30 dagars bytesrätt från leveransdagen. Bytesrätt omfattar endast av oss levererat material. Kundens arbets-, monterings- och demonteringskostnader ersätts ej. Vi ersätter ej resekostnader eller andra kostnader som eventuellt fel åsamkat. Vid köp av motor eller liknande detalj där det medföljer komponenter till bränsleförsörjning, koppling, eldetaljer, grenrör eller liknande omfattas ej dessa delar av bytesrätten.

OBSERVERA!  Delen skall vara fackmannamässigt monterad för att bytesrätten skall gälla.

Returrätt
Rätt till retur föreligger, mot uppvisande av kvitto, för oskadade varor som återlämnas inom 30 dagar från leveransdatum. Vid retur uttages för varje returnerad vara en avgift uppgående till 10 % av priset, dock för varje vara lägst 200 kronor, samt fraktkostnader. Vara inköpt för ett pris under 200 kronor återtages ej. Ej heller återtages isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor. Vid retur/reklamation måste kontakt tas med aktuell säljare hos oss först. Följesedel eller kontantnota skall alltid bifogas returnerad eller reklamerad detalj.  

Specialbeställt
Artiklar speciellt hemtagna på kunds begäran och utanför ordinarie sortiment, återtages ej.

Äganderätt
Äganderätten till levererade varor övergår till köparen när köpeskillingen till fullo erlagts.

Personuppgiftshantering

TK Traktordelar värnar om att våra kunders integritet och behandlar alla personuppgifter med den berörda personens samtycke samt i enlighet med personuppgiftslagen GDPR.

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäljningen, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund.

Vi hanterar kunduppgifter såsom org/pers.nr, tel.nr., namn, adress, bransch samt kredituppgifter.

Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna bli kreditundersökt, fakturerad och för att vi ska kunna hantera allt det praktiska kring dina köp osv. När vi behandlar personuppgifterna för att hantera dina kunduppgifter gör vi det för att hålla vad vi lovat när du lades in i kundregistret (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal).

TK Traktordelar vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Vi lämnar aldrig ut information om våra kunders personuppgifter till tredje part.

De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

Våra kunder har rätt att bli borttagna ur vårt register eller be om ändring i sina personuppgifter. Detta gäller ej i de fall då sagda uppgifter krävs för att TK Traktordelar ska fullgöra ett avtal eller laglig förpliktelse.

Följande principer gäller när TK Traktordelar hanterar dina personuppgifter:

  • Din integritet respekteras och värnas
  • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
  • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
  • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
  • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi skyddsåtgärder kring våra IT-system.
  • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
  • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag.

Genom att du lämnar ditt person/org.nummer samtycker du till detta.